loader
Karty Charakterystyki

Etykieta klasy 2 (Etykiety gazowe i tablice informacyjne)

UE przyjęła wiele dyrektyw i rozporządzeń, które mają pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi podczas używania i transportu potencjalnie niebezpiecznych gazów; istnieją również wieloletnie traktaty, takie jak ADR i RID, które regulują ich transport drogowy i kolejowy. Ważnym elementem zapewnienia bezpiecznego transportu i końcowego wykorzystania niebezpiecznych gazów jest ich prawidłowe etykietowanie i znakowanie za pomocą etykiety i karty gazowej klasy 2.

GAZY KLASY 2

Klasa 2 towarów niebezpiecznych obejmuje gazy sprężone, gazy skroplone, gazy rozpuszczone, chłodzone gazy skroplone, mieszanki gazów, aerozole i artykuły napełniane gazem.

Gazy mogą stanowić poważne zagrożenie ze względu na swoją łatwopalność, potencjał jako substancje uduszające, zdolność do utleniania oraz swoją toksyczność lub korozyjność dla ludzi.

Gazy są dalej podzielone na trzy części:

  • Dział 2.1: Gazy łatwopalne
  • Wydział 2.2: Gazy niepalne i nietoksyczne
  • Dział 2.3: Gazy toksyczne

Niebezpieczne gazy są w większości przypadków przenoszone pod ciśnieniem, aby zmniejszyć ich objętość i zaoszczędzić miejsce w transporcie i składowaniu. Powszechnie transportowane gazy klasy 2 obejmują tlen, gaz ziemny, dwutlenek węgla, zapalniczki, gaśnice, acetylen i aerozole.

TRANSPORTOWANIE GAZÓW W UE

W Wielkiej Brytanii firmy zajmujące się transportem drogowym gazów niebezpiecznych są zobowiązane do przestrzegania przepisów ADR (Europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych), a także spełniają pewne podstawowe, minimalne wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa. Poziom progowy jest ustalany na podstawie ilości jednostek transportowych, jeśli poniżej progu są Państwo zwolnieni z niektórych wymagań ADR, ale jeśli przekroczą Państwo poziom progowy, są Państwo zobowiązani do przestrzegania pełnych przepisów ADR. Patrz: BCGA GN 27, Wskazówki dotyczące przewozu butli gazowych w pojazdach.

Zaleca się, aby butle gazowe były przewożone w otwartych pojazdach, otwartych kontenerach lub przyczepach. Jeżeli konieczne jest przewożenie butli gazowych wewnątrz pojazdu, wymagana jest dobra wentylacja. We wszystkich pomieszczeniach zastosowanie wentylatorów dachowych wraz z bocznymi otworami wentylacyjnymi zwiększy ilość wentylowanego powietrza w pojeździe. Po zakończeniu jazdy butle gazowe powinny zostać wyjęte z pojazdu. Jeżeli istnieje możliwość gromadzenia się gazu w przestrzeni pojazdu, należy umieścić odpowiednie znaki ostrzegawcze. Typowe zagrożenia związane są z używaniem suchego lodu (gazu uduszającego), a także z niedbałym obchodzeniem się z butlami gazowymi do spawania i używaniem sprzętu prowadzącego do gromadzenia się palnych i utleniających gazów. Patrz BCGA CP 31 i BCGA GN 27.

Pusty lub częściowo napełniony pojemnik na gaz, który zawierał niebezpieczną substancję, jest traktowany tak samo jak pełny pojemnik i dlatego podlega wszystkim odpowiednim przepisom dotyczącym transportu towarów niebezpiecznych. Pojemnik może być traktowany jako niegroźny tylko wtedy, gdy zostały podjęte odpowiednie środki w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń.

SPECYFIKACJE ETYKIET GAZOWYCH DLA OPAKOWAŃ

Przepisy ADR (drogowe), IATA (lotnicze) i IMDG (morskie) stanowią, że wszystkie opakowania zawierające towary niebezpieczne muszą posiadać etykietę ostrzegawczą oraz że etykieta musi mieć kształt kwadratu ustawionego pod kątem 45° (w kształcie rombu).

Klasa 2: Etykiety gazowe dla opakowań muszą mieć wymiary co najmniej 100 x 100 mm, od krawędzi do krawędzi, oraz muszą wskazywać przerywaną zewnętrzną linię graniczną (chyba że są nakładane na tle w kontrastującym kolorze). Numer klasy "2" musi być umieszczony w dolnym rogu i posiadać tekst o wysokości co najmniej 12 mm. W dolnej części etykiety może znajdować się dodatkowy tekst "Gaz palny"/"Gaz niepalny, nietoksyczny"/"Gaz toksyczny", ale nie jest to obowiązkowe.

Wewnętrzna czarna linia etykiet klasy 2 musi mieć grubość co najmniej 1 milimetra, a między nią a zewnętrzną przerywaną krawędzią lub zewnętrzną krawędzią etykiety musi znajdować się odstęp 5 mm. Górna połowa etykiety musi zawierać odpowiedni symbol. Wiersz, symbol płomienia/symbol butli gazowej i tekst na etykietach klasy 2.1 i 2.2 mogą być w całości czarne lub białe na czerwonym/zielonym tle.

SPECYFIKACJE TABLICZEK Z GAZEM

Tablica klasy 2 jest używana dla jednostek transportujących ładunki, takich jak kontenery towarowe i drogowe/kolejowe pojazdy cysterny.

Tabliczki klasy 2 muszą mieć wymiary co najmniej 250 mm x 250 mm, od krawędzi do krawędzi, i być ustawione pod kątem 45°. Tablica musi przedstawiać przerywaną zewnętrzną linię graniczną (chyba że jest umieszczona na tle w kontrastującym kolorze). Numer klasy "2" musi być umieszczony w dolnym rogu i posiadać tekst o wysokości co najmniej 25 mm. W dolnej części tabliczki można umieścić dodatkowy tekst "Gaz łatwopalny"/"Gaz niepalny, nietoksyczny"/"Gaz toksyczny".

Nie ma jeszcze specyfikacji dotyczącej grubości linii wewnętrznej, ale musi być szczelina 12,5 mm między nią a zewnętrzną przerywaną krawędzią etykiety lub jej zewnętrzną krawędzią. Górna połowa etykiety musi zawierać odpowiedni symbol. Wiersz, symbol płomienia/cylindra gazowego oraz tekst na tabliczkach klasy 2.1 i 2.2 mogą być w całości czarne lub białe, na czerwonym/zielonym tle.