loader
Karty Charakterystyki

SDS – Karta charakterystyki

Z angielskiego safety data sheet – SDS jest Kartą charakterystyki zawierającą informacje na temat substancji i mieszanin chemicznych, dotyczącą bezpieczeństwa produktu. Używa się jej w celu poinformowania odbiorców o zawartości przesyłki. Taki dokument, chociaż różniący się formatem, obowiązuje na całym świecie. W Unii Europejskiej jego treść i format zawarte zostały w rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Składa się z szesnastu sekcji, zgodnie z uzgodnionym na forum międzynarodowym formatem. Kartę charakterystyki należy dostarczać w językach urzędowych odbiorców towaru, chyba że postanowią oni inaczej.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/830 definiuje format karty charakterystyki i przedstawia się on następująco:

SEKCJA 1: Identyfikowanie substancji/mieszaniny i przedsiębiorstwa

Składa się z czterech puntów:

1. identyfikator produktu;
2. zastosowania substancji/mieszaniny istotne oraz odradzane;
3. dane dostawcy karty charakterystyki;
4. numer telefonu alarmowego.

S. 2: Identyfikowanie zagrożeń

1. klasyfikacja substancji/mieszaniny;
2. oznakowanie;
3. możliwe inne zagrożenia.

S. 3: Skład

1. substancje;
2. mieszaniny.

S. 4: Pierwsza pomoc

1. opis środków pierwszej pomocy;
2. najważniejsze objawy oraz skutki narażenia na kontakt;
3. wskazania dotyczące pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym.

S. 5: Postępowanie na wypadek pożaru

1. środki gaśnicze;
2. zagrożenia związane z substancją/mieszaniną;
3. informacje dla straży pożarnej.

SEKCJA 6: Postępowanie na wypadek uwolnienia do środowiska

1. indywidualne środki ostrożności, wyposażenie i procedury w sytuacjach awaryjnych;
2. środki ostrożności dotyczące ochrony środowiska;
3. metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do jego usuwania;
4. odniesienia do innych sekcji dokumentu.

S. 7: Postępowanie z substancjami/mieszaninami i ich magazynowanie

1. środki ostrożności;
2. warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich niezgodności;
3. szczególne zastosowanie(a) końcowe.

S. 8: Kontrola i środki ochrony indywidualnej

1. parametry dotyczące kontroli;
2. kontrolowanie narażenia.

S. 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

1. informacje dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych;
2. inne dane.

Substancje chemiczne

S. 10: Stabilność i reaktywność

1. reaktywność;
2. stabilność chemiczna;
3. możliwości wystąpienia niebezpiecznych reakcji;
4. stany do unikania;
5. niezgodność materiałów;
6. niebezpieczne produkty rozkładu;

S. 11: Toksykologia

1. Informacje o skutkach toksykologicznych.

S. 12: Ekologia

1. toksyczność produktu;
2. trwałość lub możliwość rozkładu;
3. bioakumulacja;
4. zachowanie w glebie;
5. ocena właściwości vPvB i PBT;
6. inne.

S. 13: Odpady i postępowanie

1. sposoby utylizacji odpadów.

S. 14: Informacje transportowe

1. numer UN (ONZ);
2. nazwa przewozowa UN;
3. klasa(y) zagrożenia;
4. rodzaj pakowania;
5. zagrożenia dotyczące środowiska naturalnego;
6. środki ostrożności;
7. transport luzem tylko z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i według kodeksu IBC.

S. 15: Przepisy

1. przepisy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska dla danej substancji/mieszaniny;
2. Oceny bezpieczeństwa chemicznego.

S. 16: Pozostałe

Klasyfikowanie i znakowanie substancji/mieszanin zgodne z CLP od 1 czerwca 2015 roku. Od 1 czerwca 2017 roku dopuszczalne są tylko SDS zgodne z załącznikiem do (UE) 2015/830.

Format i treść SDS dla wymagań w EOG określa art. 31 oraz załącznik II REACH.

Modyfikacja nastąpiła dla dopasowania ich do wymogów GHS, czyli: „wytyczne odnoszące się do sporządzania kart charakterystyki” (zał. 4 do GHS) oraz do dostosowania do wymogów CLP.

Niniejszy poradnik dotyczy wersji najnowszej.