loader
Transport produktów chemicznych

Transport towarów niebezpiecznych

Transport towarów niebezpiecznych podlega szczególnym przepisom i powinien spełniać konkretne międzynarodowe, jak i krajowe wymogi. Celem wprowadzenia zaostrzonych przepisów jest przede wszystkim bezpieczeństwo i ograniczenie ryzyka związanego z transportem towarów niebezpiecznych poprzez wyeliminowanie lub zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkód. Dotyczy to wszystkich towarów niebezpiecznych, w tym środków chemicznych.

Regulacją wyżej wymienionych przepisów dotyczących transportu towarów niebezpiecznych zajmuje specjalnie powołany Komitet Ekspertów ONZ do spraw Transportu Towarów Niebezpiecznych. Opracowują oni też cały system klasyfikacji i znakowania chemikaliów uznanych za niebezpieczne. Efektem prac ekspertów jest wydawany co dwa lata dokument zawierający znowelizowane przepisy w formie zaleceń dla różnych rodzajów transportu. Oficjalna nazwa tego dokumentu to Recommendations on the Transport of Dangerous Goods. Model Regulations, a w nim odpowiednie regulacje dotyczące poszczególnych rodzajów transportu: ADR/RID - transportu drogowego, IMDG - transportu morskiego i ICAO/IATA - transportu lotniczego. 

Regulacji podlegają między innymi:

- zasady klasyfikacji towarów niebezpiecznych,

- oznakowanie przesyłek i dokumenty wymagane do przewozu towarów niebezpiecznych,

- warunki i sposoby transportu towarów niebezpiecznych,

Transport płynnych substancji chemicznych

- wymagania dla środków transportu, w których będą przewożone towary niebezpieczne,

- szkolenia personelu i wymagania dla kierujących środkami transportu i całej załogi. 

Czym jest transport kombinowany?

Podczas transportu towarów niebezpiecznych, szczególnie na znaczne odległości, np. na inny kontynent, wykorzystuje się różne środki transportu. Łączy się np. transport morski, lądowy i kolejowy lub lotniczy. W tych przypadkach mówimy o transporcie kombinowanym, czyli multimodalnym. W przypadku organizowania takiego transportu kombinowanego trzeba wziąć pod uwagę przepisy dotyczące każdego ze środków transportu, który będzie brał w nim udział. Mogą to być między innymi: Umowa Europejska ADR dotycząca transportu drogowego, Kodeks IMGD dotyczący transportu morskiego oraz Instrukcje Techniczne IATA dotyczące transportu lotniczego. 

Niezależnie od tego, że we wszystkich rodzajach transportu obowiązują te same ogólne przepisy modelowe, trzeba brać pod uwagę odrębne przepisy dotyczącej każdego konkretnego rodzaju transportu. Mogą to być różnice w dokumentacji czy sposobie przygotowania towaru do transportu lub jego oznakowania. Właśnie te różnice mogą sprawiać problemy osobom odpowiedzialnym za transport kombinowany, jeśli nie wezmą pod uwagę wszystkich wymagań. Zdarzają się bowiem sytuacje, że na jakimś etapie podróży taki transport zostaje zatrzymany z powodu braków w dokumentacji czy nieprawidłowego oznakowania towaru.

To wszystko sprawia, że koszty transportu drastycznie wzrastają, gdyż firmy muszą płacić dodatkowo za przestój i magazynowanie. Często wiąże się to również z wysokimi karami pieniężnymi za opóźnienia. By uniknąć takich sytuacji należy przede wszystkim zainwestować w szkolenia personelu odpowiedzialnego za transport, który będzie na bieżąco zapoznany z obowiązującymi przepisami. Pozwoli to sprostać wszystkim wymaganiom krajowych i międzynarodowych przepisów i nie dopuścić do ponoszenia dodatkowych niepotrzebnych kosztów związanych z transportem.