loader
Karty Charakterystyki

Etykieta Overpack (etykietowanie i znakowanie opakowań typu Overpack)

Co to jest Overpack?

Overpacks to obudowy stosowane przez spedytorów do umieszczenia jednego lub więcej opakowań towarów niebezpiecznych w jednej jednostce transportowej. Dzięki temu przenoszenie i sztauowanie podczas transportu jest wygodniejsze. Overpacks zazwyczaj mają postać kilku skrzyń lub pudeł, które zostały przymocowane do palety i owinięte folią termokurczliwą/opasane taśmą, ale mogą to być również pojedyncze pojemniki, takie jak kanister z gazem, umieszczone w innym ochronnym pudełku zewnętrznym lub innym opakowaniu. Overpacks muszą być oznaczone napisem "Overpack" lub etykietą Overpack.

Overpacks ułatwiają i przyspieszają załadunek jednostek ładunkowych i mogą stanowić dodatkową ochronę zapewniającą bezpieczeństwo towarów niebezpiecznych podczas transportu.

Overpack i każde opakowanie w środku muszą być oznakowane i etykietowane zgodnie z odpowiednimi przepisami transportowymi: IATA (lotniczy), ADR/RID (drogowy/kolejowy) oraz IMO/IMDG (morski).

etykietowanie i znakowanie opakowań typu overpack w transporcie lotniczym (IATA)

Podczas etykietowania opakowań zbiorczych przeznaczonych do transportu lotniczego, opakowania zbiorcze muszą powtarzać etykietowanie i oznakowanie na poszczególnych opakowaniach oraz dodatkowo być oznaczone słowem OVERPACK (lub etykietą Overpack), jak również innymi informacjami, takimi jak właściwa nazwa przewozowa zawartości (w języku angielskim), numer UN/ID oraz nazwy i adresy nadawcy i odbiorcy.

W przypadku przesyłania nadbagażu drogą lotniczą należy podać wagę netto towarów niebezpiecznych, jeżeli w przesyłce znajduje się więcej niż jeden pakiet. Oprócz oznaczeń na zewnętrznej stronie nadbagażu należy umieścić odpowiednie etykiety informujące o niebezpieczeństwie związanym z zawartością, a także odpowiednie oznaczenia dotyczące obsługi i wysyłki, np. strzałki w górę, materiał namagnesowany, tylko dla samolotów towarowych itp.

IATA określa również kilka różnych okoliczności, w których wymagane jest szczególne oznakowanie, np. "Magnetized Material" oraz etykieta Cargo Aircraft Only (CAO), którą należy stosować, gdy wysyłane są ilości lub rodzaje towarów, które nie mogą być przewożone samolotami pasażerskimi, co oznacza, że przesyłki mogą być przewożone wyłącznie samolotami towarowymi.

ETYKIETOWANIE I OZNAKOWANIE DLA TRANSPORTU DROGOWEGO/KOLEJOWEGO (ADR/RID)

Generalnie, w transporcie drogowym i kolejowym, na opakowaniach zbiorczych muszą być umieszczone znaki ostrzegawcze (romb ostrzegawczy - podstawowy i pomocniczy, jeśli są wymagane) dla każdego opakowania towarów niebezpiecznych znajdującego się w opakowaniu zbiorczym oraz wszelkie dodatkowe oznaczenia umieszczone na opakowaniach.

Opakowania zbiorcze muszą być również oznaczone napisem "OVERPACK" w języku urzędowym kraju pochodzenia. Jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki, to muszą być oznaczone również w jednym z tych języków. Wysokość napisu na opakowaniu zbiorczym musi wynosić co najmniej 12 mm i jest on zazwyczaj w kolorze czerwonym lub czarnym.

Należy podać numer UN każdej substancji znajdującej się w opakowaniu zbiorczym, poprzedzając go wielkimi literami "UN".

Jeżeli opakowania wewnętrzne zawierają znak substancji niebezpiecznej dla środowiska (EHS), musi on być również umieszczony na opakowaniu zbiorczym.

Na opakowaniu zbiorczym muszą być również umieszczone strzałki orientacyjne, po dwóch przeciwległych stronach, jeżeli opakowania wewnętrzne zawierają takie strzałki, ale nie są one widoczne przez opakowanie zewnętrzne. Jeżeli opakowania zawierają płyny, wówczas na opakowaniu zbiorczym zawsze zaleca się umieszczenie strzałek orientacyjnych.

ETYKIETOWANIE I ZNAKOWANIE OPAKOWAŃ ZBIORCZYCH DO TRANSPORTU MORSKIEGO (KOD IMO/IMDG)

Wymagania IMDG dotyczące etykietowania opakowań typu overpack obejmują następujące elementy (chyba że widoczne są etykiety i znaki reprezentatywne dla wszystkich towarów niebezpiecznych zawartych w opakowaniu typu overpack):

  • Właściwą Nazwę Wysyłkową (PSN) i numer UN (poprzedzony literami "UN") oraz ostrzegawczą klasę diamentową dla każdej substancji zawartej w nadpakiecie.
  • Oznakowane napisem "OVERPACK" lub etykietą opakowania zbiorczego.
  • Strzałki orientacyjne na dwóch przeciwległych stronach.
  • Znaki "Marine Pollutant", jeśli są zgodne, tam gdzie to konieczne.