loader
Karty Charakterystyki

UE/OSHA kontynuuje kampanię Zdrowe miejsca pracy 2020/2021

 

Niebezpieczne substancje są bardziej powszechne niż myślisz! Czy znasz ryzyko związane z substancjami, z którymi masz do czynienia? Czy odpowiednio się nimi zarządza? EU-OSHA rozpoczęła kampanię informacyjną na temat zarządzania substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy, w tym na temat stosowania kart charakterystyki i prawidłowego etykietowania chemikaliów.

Znajomość i kontrola ryzyka związanego z substancjami niebezpiecznymi

Bezpieczeństwo w miejscu pracy zależy od świadomości ryzyka. Pracodawcy i pracownicy muszą wiedzieć, jakie substancje niebezpieczne znajdują się w miejscu pracy i jak należy z nimi postępować. Niniejszy przewodnik zawiera wskazówki dotyczące skutecznej komunikacji na temat substancji niebezpiecznych w miejscu pracy oraz przedstawia, w jaki sposób REACH i CLP mają na celu poprawę komunikacji na temat związanych z nimi zagrożeń.

O co chodzi w kampanii?

Celem kampanii jest również podniesienie świadomości w sektorach, w których jest ona niższa - wiele z nich to sektory usługowe, takie jak fryzjerstwo, sprzątanie, konserwacja lub sektor opieki zdrowotnej. Kampania ma na celu w szczególności dotarcie do tych sektorów i pomóc pracodawcom w ocenie odpowiednich zagrożeń i zapobieganiu im.

chemik

W wielu przedsiębiorstwach, w szczególności w MŚP, panuje błędne przekonanie, że nie stosują one substancji niebezpiecznych, że substancje te nie mają na nie wpływu, a zatem nie ma zagrożenia dla ich pracowników. Doświadczenie pokazuje jednak, że substancje chemiczne mogą być obecne w prawie każdym miejscu pracy i istnieje potrzeba promowania kultury prewencji w przedsiębiorstwach.

W kampanii za substancję niebezpieczną uważa się każdą substancję, która stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Może ona występować w postaci gazu, cieczy lub ciała stałego, w tym aerozoli, dymów i oparów, i może obejmować substancje wytwarzane i powstające w wyniku procesów technologicznych, takie jak spaliny z silników Diesla lub pył krzemionkowy, oraz substancje naturalne, takie jak ropa naftowa lub pył z mąki.

Które sektory są najbardziej dotknięte?

Dotyczy to prawie każdego sektora, ponieważ kampania dotyczy wszystkich substancji niebezpiecznych, nie tylko wytworzonych chemikaliów. Zakres kampanii obejmuje substancje wytwarzane w procesie technologicznym, takie jak pyły lub opary, a także substancje pochodzenia naturalnego.

To, że dany produkt zawiera naturalne składniki, nie oznacza, że jest bezpieczny i pozbawiony ryzyka. Wszystkie rodzaje substancji mogą być niebezpieczne - na przykład azbest jest naturalnym minerałem, ale wiadomo, że powoduje poważne choroby płuc i raka płuc. Pozornie bezpieczna substancja, taka jak pył z mąki, może również powodować poważne problemy zdrowotne.

Wiele krajów UE opracowało wytyczne dotyczące skutecznego zapobiegania astmie piekarzy, a także przeprowadziło inspekcje i kampanie uświadamiające. Obejmuje to techniki pracy pozwalające na unikanie pyłu, odpowiednią miejscową wentylację wyciągową dla niektórych maszyn oraz właściwe techniki czyszczenia, a także innowacyjne mieszanki mąki pozwalające na unikanie pyłu.

Jakie są główne kroki w zarządzaniu substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy?

Pracodawcy muszą przeprowadzić ocenę ryzyka w miejscu pracy i wiedzieć, jakie substancje są stosowane. Powinni oni.

  • sporządzić wykaz substancji, w tym substancji wytwarzanych w procesie technologicznym.
  • zidentyfikować zagrożenia, korzystając z różnych źródeł informacji, etykiet CLP, kart charakterystyki, wytycznych sektorowych lub narzędzi oceny ryzyka.
  • ocenić narażenie (intensywność, częstotliwość i czas trwania oraz kto jest narażony, jak długo i jak często; biorąc pod uwagę wszelkie skutki łączne); oraz
  • określić środki zgodnie z hierarchią zapobiegania (w tym plan działania określający, kto i kiedy wdroży środki oraz wszelkie niezbędne prace konserwacyjne lub naprawcze w przypadku zdarzeń). Należy przy tym uwzględnić wszystkich pracowników, którzy mogą być szczególnie narażeni na ryzyko, a także wszelkie potrzeby szkoleniowe.
    Ocena ryzyka w miejscu pracy powinna być regularnie aktualizowana, a w każdym razie za każdym razem, gdy dojdzie do incydentu lub zostanie zgłoszony problem zdrowotny.

 

Upewnij się, że dowiesz się o swoich obowiązkach i o tym, jak prawidłowo zarządzać substancjami niebezpiecznymi w miejscu pracy.

Dowiedz się więcej na: http://etykieta-produktu.pl/