loader
Karty Charakterystyki

Czym jest karta charakterystyki substancji chemicznej i do czego ona służy? cz. I

Karta Charakterystyki niebezpiecznych substancji chemicznych

Karta charakterystyki - czym w gruncie rzeczy jest i w jaki sposób służy, do czego jest potrzebna?

Karty Charakterystyki substancji chemicznych, czyli w języku angielskim SDS Safety Data Sheet to dokument, który zawiera następujący opis:

- po pierwsze zagrożeń, które mogą zostać wywołane przez daną substancję chemiczną bądź też mieszaninę chemiczną,

- metod, które mogą być stosowane by zminimalizować ryzyko związane z kontaktem z nią,

- sposobu postępowania gdy zdarzy się niebezpieczna sytuacja związana z substancją,

- podstawowych danych fizykochemicznych, które są związane ze substancją.

Według rozporządzenia 1907/2006/WE karta charakterystyki substancji chemicznej pełni niezwykle ważną rolę. Jest ona przede wszystkim głównym narzędziem przepływu informacji. Jest to źródło informacji na temat danej substancji przekazywane od producenta, po dostawcę, aż do odbiorcy danej substancji. Karta zatem jest źródłem informacji dla całego, niekiedy bardzo długiego łańcucha dostawy.

Pewne wymagania, które zostały przedstawione w rozporządzeniu REACH i dotyczyły Kart Charakterystyki uległy pewnym modyfikacjom, które miały na celu wzięcie pod uwagę zasad ich dotyczących w kontekście Globalnego Zharmonizowanego Systemu (GHS) oraz włączenia do ogólnego prawodawstwa UE innych  ważnych elementów GHS uprawomocnionych rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP).

Informacje o substancjach chemicznych

Dla kogo jest Karta Charakterystyki i kiedy potrzebne jest jej dostarczenie?

Przede wszystkim jest ona przeznaczona dla wszystkich ośrodków, które prowadzą działalność zawodową. Dzięki karcie mogą oni wdrożyć wszelkie niezbędne działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Można wówczas zastosować pewne środki zabezpieczające mając dokładną wiedzą na temat danej substancji.

Według art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH: Kartę Charakterystyki substancji chemicznej powinno dostarczyć się  nieodpłatnie w formie papierowej bądź też elektronicznej najpóźniej niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny w takich o to przypadkach:

- gdy dana  substancja lub mieszanina spełniają wszelkie kryteria określające je jako stwarzające bezpośrednie zagrożenie wedle rozporządzenia (WE) nr 1272/2008,

-  wówczas gdy substancja jest bardzo trwała i wykazuje zdolność do bioakumulacji  lub też jest toksyczna, trwała i ma bardzo dużą zdolność do bioakumulacji zgodnie z zasadami zawartymi w załączniku XIII,

- wtedy gdy substancja jest na liście sporządzonej według art. 59 ust. 1 innych powodów niż te określone wcześniej.

Ponadto dostawca musi dostarczyć odbiorcy na jego wyraźną prośbę kartę charakterystyki substancji chemicznej, jeśli dana mieszanina nie spełnia kryteriów klasyfikacji jako niosąca za sobą zagrożenie zgodnie z tytułami I i II rozporządzenia (WE) nr 1272/2008, ale mimo wszystko zawiera:

- w stężeniach wynoszących oddzielnie minimum1% wag. w przypadku mieszanin niewystępujących w postaci gazu oraz co najmniej 0,2% obj. w przypadku mieszanin, które występują w postaci gazu,

- substancję, która jest zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego lub też środowiska, w stężeniach, które wynoszą oddzielnie minimum 0,1% wag. w przypadku mieszanin, które nie mają postaci gazu przynajmniej jedną substancję, która ma działanie rakotwórcze kategorii 2 lub ma szkodliwe działanie na rozrodczość kategorii 1A, 1B i 2, ma działanie uczulające na skórę, kategorii 1, lub działa w sposób uczulający na drogi oddechowe, kategorii 1, lub może wpływać na laktację lub szkodliwie działa na dzieci karmione piersią bądź też trwała i wykazujące zdolność do bioakumulacji i  jest także toksyczna (PBT) zgodnie z kwestiami, które są określone w załączniku XIII lub jest niezwykle trwała i wykazujące sporą zdolność do bioakumulacji (vPvB) według kryteriów określonych w załączniku XIII lub jest na liście sporządzonej zgodnie z art. 59 ust. 1 z powodów  zupełnie innych niż wymienione wcześniej substancję, w przypadku której zostały ściśle określone we Wspólnocie najwyższe możliwe do dopuszczenia stężenia w miejscu i środowisku pracy.