loader
Karty Charakterystyki

Co to jest i do czego służy karta charakterystyki substancji chemicznej cz. II

Kto może sporządzać Kartę Charakterystyki dla produktów przeznaczonych na rynek polski?

Karta Charakterystyki substancji niebezpiecznej, przeznaczona na rynek polski, powinna być opracowana i wydana w tymże języku przez osoby rzetelne i wykwalifikowane (tzn. posiadające odpowiednio wysokie umiejętności oraz niezbędną wiedzę merytoryczną w szerokim zakresie z dziedziny chemii, prawa, toksykologii itp.)., która zważa na indywidualne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w poziomie w jakim są one znane.

Czy Karta Charakterystyki substancji lub preparatu może być dosłownym tłumaczeniem z języka obcego?

Karta Charakterystyki winna być zgodna z zasadami, nadanymi przez Unię Europejską, a także niesprzeczna z przepisami państwa, na terytorium którego dana substancja, ciecz lub preparat ma wejść do obiegu. Wiąże się to z potrzebą skoordynowania i zgrania niektórych jej parametrów. np. limitów ekspozycji do panujących w terytorium danego kraju. Nomenklatura wykorzystywana w celu opisania niebezpieczeństwa i ryzyka jest bardzo skrupulatnie zdefiniowana, a dosłowne jej tłumaczenie wcale nie musi powodować gwarancji ich zgodności z ustawodawstwem.

Każdą kartę substancji i preparatów, które chce się dopuścić do obiegu na terenie Polski, winne być wcześniej zgłoszone do Biura ds. Substancji i Preparatów Chemicznych.

Kto odpowiada za prawidłowość przygotowania Karty Charakterystyki?

Osobami, które są odpowiedzialne za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obiegu poprawnej Karty Charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej, są producenci danego produktu, jego przedstawiciele lub importerzy.

Status prawny

Przepisy prawa mówią, iż karta charakterystyki jest podstawowym, a zarazem niezbędnym dokumentem, który ściśle opisuje właściwości danej substancji chemicznej. Wiele państw, w tym kraje NAFTA, a także kraje członkowskie Unii Europejskiej ściśle wskazują parametry takich kart charakterystyk, które powinny zwierać dokładne i precyzyjne informacje na temat substancji chemicznej, której chce wprowadzić się do obiegu. Dokument jakim jest karta charakterystyki, jest ściśle wymagany na każdym polu kontaktu z substancją chemiczną i każda osoba, która ma z nią do czynienia powinna mieć łatwy dostęp do tegoż dokumentu, celem zapoznania się z charakterystyką danej substancji.

Przygotowanie karty charakterystyki

Unia Europejska

Wygląd karty charakterystyki jest uzależniony od regulacji prawnych, przepisów i rozporządzeń, obowiązujących w danym państwie.  W krajach Unii Europejskiej zawartość kart charakterystyk substancji chemicznych, jest narzucana przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny i udzielania pozwoleń oraz stosowanych ograniczeń w zakresie sprzedaży substancji chemicznych. Nie zmienia to jednak faktu iż karta charakterystyki jest dokumentem wymaganym w większości krajów, bez względu na jej wygląd.

Kraje NAFTA

Kraje wchodzące w skład NAFTA, czyli Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk posiadają własne przepisy i normy, które regulują zwartość karty charakterystyki substancji chemicznej. Jest to norma ANSI Z.400.1-2004. Zgodnie z nią dokument powinien zawierać informacje o składzie i właściwościach substancji chemicznych; postępowaniu w sytuacji zagrożenia; opisu działań w przypadku zagrożenia oraz sposób uniknięcia potencjalnego zagrożenia.

W przypadku sprzedaży substancji z krajów UE do krajów NAFTA, niezbędne jest przygotowanie i przełożenie dwóch kart charakterystyki, jedną wg zasad UE oraz drugą, zgodną z normą ANSI Z.400.1-2004.

Czytaj więcej