loader
Tłumaczenia kart charakterystyki

Tłumaczenie kart charakterystyki (SDS)

Tłumaczenie kart charakterystyki to sposób przekazywania kolejnym użytkownikom odpowiednich informacji na temat bezpieczeństwa preparatów i substancji chemicznych łącznie z informacjami zaczerpniętymi z raportów na temat bezpieczeństwa chemicznego.

Karty charakterystyki dostarczają informacji zgodnych z informacjami z raportów bezpieczeństwa chemicznego, zgodnie z ich wymagalnością w przypadku danej substancji. Jeśli został skonstruowany raport bezpieczeństwa chemicznego, karta charakterystyki zawiera załącznik z odpowiednim scenariuszem narażenia. Jest to konieczne do łatwiejszego odwołania się do nich w odpowiednich częściach kart charakterystyk (Załącznik II ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1907/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów).

Tłumaczenia kart charakterystyk SDS są tworzone przez wysoko wykwalifikowany i profesjonalny zespół specjalistów z odpowiednim wykształceniem (inżynierów środowiska, chemików). Opracowanie i stworzenie kart charakterystyk często wymaga wielu konsultacji oraz wspólnej pracy wielu osób o różnych kwalifikacjach i wykształceniu.

Koszty tłumaczenia karty charakterystyki na język polski zawierają:

- przetłumaczenie dokumentu

- kontrolę tłumaczenia przez drugiego tłumacza, co zgodne jest z wymogami normy ISO 17100:2015,

- odpowiednią weryfikację i dopasowanie do prawa polskiego i jego wymogów, zgodnymi z oryginalnym dokumentem lub informacjami dostarczanymi przez klienta.

Adaptacja karty charakterystyki do przepisów prawnych, które obowiązują w Polsce lub Unii Europejskiej, zawiera prawidłowe tłumaczenie głównych tytułów 16 rozdziałów oraz ewentualnych podrozdziałów zgodnie z REACH, a także prawidłowym tłumaczeniu wyrażeń R i S / H i P.

Tłumaczenie dokumentów chemicznych

W sekcji ósmej podawane są (jeśli istnieją) wartości NDS/NDSCh/NDSP dla kolejnych składników (są one określone w polskim Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. – Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833). Inne informacje są tłumaczone odpowiednio z zamieszczonych w oryginalnej karcie charakterystyki treściami.

Karty charakterystyki przygotowywane są zgodnie z m.in.:

- kryteriami, które odnoszą się do kart charakterystyki i opisane są w Tytule IV, art. 31 Rozporządzenia REACH

- kryteriami, które dotyczą sporządzania kart charakterystyk i opisane są w Załączniku II do rozporządzenia.

- Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin – CLP.

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 445 z późn. zm.)

- Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin. (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018 z późn. zm.)

- Ustawą z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późn. zm.)

Poprzez ujednolicenie formatów kart charakterystyk oraz kryteriów i wymogów, które są w nich zawarte, SDS są rozpoznawalnymi dokumentami na terenie całej Unii Europejskiej.

Karty charakterystyki niebezpiecznych substancji lub ich mieszanin, które są wprowadzane na rynek polski, muszą być zgłoszone do odpowiedniego Biuro do spraw Substancji.